Yaida Hitomi ( HOSHI)

CH YAIDA HITOMI

Raza
SHIBA INU
Sexo
Hembra
Nacido
27/10/2008
Criador
HAYATO KUMI
Más info
CH.Gibraltar 2010 - CH International RETIRADA DE LA CRIA
Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos
Padre
  • CH WE SEDSO THE SPANISH GUITAR
  • SHIBA INU
HI-JINX SPRUCE
  • SHIBA INU
HI-JIINX BLACK'N DECKER
HI-JINX TWING
WE SEDSO RIPPA NA
  • SHIBA INU
MARA-SHIMAS TYPHOON
WE SEDSO HIME
Madre
  • IZUMI GATUSHA TORISEY
  • SHIBA INU
WE SEDSO THE SPANISH GUITAR
  • SHIBA INU
HI-JINX SPRUCE
WE SEDSO RIPPA NA
EIKO DE PINAROKA
  • SHIBA INU
MANLÖTENS DAITAN TARO
AKASHIMA'S SOKOSHI BIYO EMIKO