Camada planificada para verano 2019
Padre: Demishstar Kayshinryuyu
Madre: Sirka no Hoshinofuru
Se admiten reservas:
1 de hembra
1 de macho