Keiko & Kotaro go Hoshinofuru.
Seconf litter of Hoshi (2013)