Kira no Hoshinofuru

KIRA NO HOSHINOFURU

Raza
SHIBA
Sexo
Hembra
Nacido
01/12/2021
Criador
HOSINOFURU
Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos
Padre
 • HAKONE IDZU SHERUBI
 • 17/10/2019
 • SHIBA
HAKONE IDZU SHINKORI
 • 23/08/2014
 • SHIBA
TERRA ASTREYA ZENSEY JIDAY
 • 24/11/2017
 • SHIBA
Madre
 • SIRKA NO HOSHINOFURU
 • 16/06/2017
 • SHIBA
Koujin Sakura Go Shounan Yasuda
 • 31/08/2014
 • SHIBA
Allaikha's H'Sakura
 • 29/09/2012
 • SHIBA