Pandora Aka no Hoshinofuru
Int.Dog Show Martorell (Spain)
CAC-CACIB-BOB